SSD CLOUD VPS A

299.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 1 Cores

SSD : 15GB

RAM : 1GB +512MB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 512MB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

Miễn Phí Plesk / Directadmin

 

SSD CLOUD VPS B

399.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 2 Cores

SSD : 25GB

RAM : 1.5GB +1GB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

Miễn Phí Plesk / Directadmin

 

SSD CLOUD VPS C

499.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 3 Cores

SSD : 50GB

RAM : 2GB +1GB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

Tặng Apple Watch

 

SSD CLOUD VPS D

599.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 4 Cores

SSD : 60GB

RAM : 3GB +1GB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

 Tặng Apple Watch -> Xem chi tiết

Miễn Phí Plesk / Directadmin

 

SSD CLOUD VPS E

699.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 5 Cores

SSD : 80GB

RAM : 4GB +1GB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

 Tặng Apple Watch -> Xem chi tiết

Miễn Phí Plesk / Directadmin

 

SSD CLOUD VPS F

799.000 đ/Tháng

CPU : Intel® Xeon® E5-26XX

CORE : 6 Cores

SSD : 100GB

RAM : 5GB +1GB(*)

IP : 01

Bandwidth : Unlimited

(*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Tặng gói Positive SSL

Tặng Apple Watch -> Xem chi tiết

Tặng Apple Watch

 

Mục lục Dịch Vụ SEO