Product Recommender

Ứng dụng Product Recommend giúp website của bạn trở nên phong phú sự lựa chọn sản phẩm bằng cách tạo danh sách sản phẩm liên quan với sản phẩm nào đó. Các sản phẩm sẽ được trưng bày một cách thông minh dựa trên các đặc tính giống nhau mà chủ website sẽ quyết định điều đó.

Dễ dàng tạo danh sách sản phẩm liên quan

Bạn chỉ cần 2 thao tác, tìm và chọn sản phẩm muốn tạo các sản phẩm liên quan. Trong danh sách sản phẩm gợi ý, bạn thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm liên quan.
Trong việc tạo danh sách sản phẩm liên quan, bạn chỉ cần thêm hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách.

Dễ dàng thể hiện lên giao diện website

Chỉ cần sao chép và dán vào file product.liquid, là bạn đã hoàn tất việc thể hiện danh sách sản phẩm liên quan.
Nếu bạn có chút kiến thức HTML bạn có thể tùy chỉnh giao diện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *